Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AVG Juristen

1 AVG Juristen is een handelsnaam van Privacy & security B.V. kantoorhoudende aan de Erfstede 4H (3431 KH) te Nieuwegein (kvk: 71858822).

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan AVG Juristen verstrekte opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3 Alle opdrachten worden, met volledige uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, door AVG Juristen aanvaard en uitgevoerd.

4 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door AVG Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat AVG Juristen onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

5 Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan AVG Juristen gegeven opdrachten de bevoegdheid van AVG Juristen in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van AVG Juristen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6 Opdrachtgever is voor de door AVG Juristen uitgevoerde opdracht het overeengekomen vergoeding en eventuele voorschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt het gehanteerde uurtarief € 175,- exclusief btw. De voorschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door AVG Juristen te behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt/betaald, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels kosten van ingeschakelde externe deskundigen, ect.. Voorts bestaan de voorschotten uit de kantoorkosten, welke worden doorgerekend met een opslag van 15%. Denk daarbij aan verzendkosten en printkosten.

7 De betalingstermijn voor de door AVG Juristen verzonden declaraties met de door haar in het kader van de aan haar verstrekte opdracht uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden en/of gemaakte kosten, bedraagt 14 dagen. Indien binnen deze betalingstermijn niet is betaald, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende declaratie en kan de behandeld jurist of medewerker de behandeling van de zaak opschorten of beëindigen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt vorenstaande ook onverkort indien een derde partij ingevolge artikel 6:96 BW gehouden is om de declaraties te vergoeden.

8 Niet alleen AVG Juristen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9 Op de rechtsverhouding tussen AVG Juristen en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Alleen de Nederlandse Kantonrechter, danwel voorzieningenrechter sector Kanton, is bevoegd van enig geschil tussen AVG Juristen en een opdrachtgever kennis te nemen.

Versie januari 2019

 

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

Wij reageren doorgaans binnen 1 werkdag op uw bericht.

Bedankt, uw bericht is verzonden.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty